ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
CAPTCHA
ปฏิทินกิจกรรม
Dec 2557
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
 :: วันพ่อแห่งชาติ ::

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพที่ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาซูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชนัดดา ในพระบามสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินี และพระบรมเชษฐา ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักพัฒนา ที่อาศัยทฤษฎี ทางวิชาการ ประกอบกับ ประสบการณ์อันกว้างขวาง เป็นหลักในการ ปฏิบัติทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม ได้ทรงพระราชอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนชาวไทย และความเจริญมั่นคง ของบ้านเมือง สืบต่อพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช และสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ทรงมุ่งมั่น จะพัฒนาสยามประเทศ ให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานา อารยประเทศ พระจริยาวัตรส่วนนี้ เป็นที่ประจักษ์กันดี ทั้งชาวไทยและชาวโลก

 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"

 ผบก.29 และ ผบต.25

 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓๑

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓๑  ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร๗ ชั้น ๙ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแนะนำหลักสูตร โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ นพ.เสรี หงษ์หยก ในการนี้ผู้บริหารหลายท่านได้พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 48 คน และวิทยากรพี่เลี้ยงมาต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
 
 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓๑   
กำหนดการฝึกอบรมเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรม น.บ.ส. รุ่นที่ ๓๑
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อน.บ.ส. รุ่นที่ ๓๑ จำนวน ๔๘ คน
แบบยืนยันทาง โทรสาร
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมฯ
อื่น ๆ
 หลักสูตรรองแพทย์ รุ่นที่ ๙   
คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อรองแพทย์ รุ่นที่ ๙
อื่น ๆ
 ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กลุ่มที่ 1 16-26 ธค.57
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
 
ข่าว
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   กิจกรรม วนส.
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
อื่น ๆ     
 
TRACEPOST

 

 

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙