ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558
โครงการพัฒนา รอง นพ.สสจ. ด้านเวชกรรมป้องกัน ปี ๒๕๕๘
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
CAPTCHA
ปฏิทินกิจกรรม
May 2558
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพศ.รพท.-สมาคม
เอกสารเป็น Zip ไฟล์น ก่อนใช้ ต้องแตกไฟล์นก่อนนะคะ ประกอบด้วย เอกสารโครงการ ตางรางอบรม ประกาศรายชื่อ เลื่อนขึ้น กดเลย
 
 
 ตัวอย่าง วิธีสมัครและยืนยันการฝึกอบรม...วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

ตัวอย่าง.....วิธีการสมัครและยืนยันการฝึกอบรม  
     
                   หน้า ๑ เป็น ขั้นตอนการสมัคร
                   หน้า ๒ เป็น ขั้นตอนการยืนยัน

 
 ประกาศรายชื่อหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๕

หนังสืออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม

   ๑.จัดฝึกอบรมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

      ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายชื่ออนุมัติเพิ่มเติม


หนังสือถึงผู้บังคับบัญชา

หนังสืออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม

 ๑.จัดฝึกอบรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายชื่ออนุมัติเพิ่มเติมหนังสือเปลี่ยนแปลงช่วงวันเวลาการฝึกอบรม 

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
     เริ่ม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
     เริ่ม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
     เริ่ม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    วันเวลาของการจัดฝึกอบรมในแต่ละสถานที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่ง ว.น.ส. จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และให้ Download หน้าเว็บต่อไป แต่ในเบื้องต้นให้ยึดถือ ตามวันเวลาหน้าเว็บไซต์ที่เข้าไปยืนยันในระบบครับเรื่องเดิม

หน้งสือราชการ เรียน อธิบดีกรมทุกกรม
                            เลขาธิการคณะกรรรมการอาหารและยา
                            ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
                            ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
                            ผู้อำนวยการสถาบัน
                            ผู้อำนวยการสำนัก
                                     ผู้อำนวยการกองต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


หนังสือราชการ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือราชการ เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ ๒๕

วิธีการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม

ติดต่ออาจารย์ หรือ สถานที่ฝึกอบรม.... 


 
 ประกาศรายชื่อหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุ่นที่ 29 ปี 2558

 รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลรพ.ศ/รพ.ทและรพ.ในสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๑

 โครงการการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรพ.ศ / รพ.ท และรพ.ในสังกัดกรมต่างๆ (เสริมสร้างเครือข่ายและทักษะการบริหาร รุ่นที่ 1)

 หลักสูตรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านเวชกรรมป้องกัน ปี ๒๕๕๘   
เอกสารการอบรม สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
อื่น ๆ
 หลักสูตรปฐมนิเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปี ๒๕๕๘   
เอกสารบรรยาย หลักสูตรปฐมนิเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปี ๒๕๕๘
อื่น ๆ
 หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล รพช. ยกระดับ   
ประกาศรายชื่อหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล รพช. ยกระดับ
อื่น ๆ
 งานประจำสู่งานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจำ ; R2R   
การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและระดับกลาง ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘
งานประจำสู่งานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจำ : Routine to Research
อื่น ๆ
 หลักสูตรสมาคมฯ รอง นพ.สสจ.ด้านบริหาร รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๘   
เอกสารประกอบ
ตารางอบรม
หนังสือเชิญอบรม
อื่น ๆ
 ข่าว
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
 
ข่าว
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
   เจาะลึกระบบสุขภาพ
อื่น ๆ     
 
TRACEPOST

 

 
Moph-Paysliplink
ต้องสมัครเข้าระบบก่อนแล้วจึงจะสามารถพิมพ์และตรวจสอบรายการเงินเดือนของตนเองได้
 

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙