College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำภายในศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
05 มิถุนายน 2563

เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำภายในศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกวดราคา
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
สรุปผลการประมาณราคากลาง (BOQ)
การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน