College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
[แจ้งปรับปรุงเอกสารโครงการหลักสูตร นบส 36]ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 36 ประจำปี งบประมาณ 2563
17 ธันวาคม 2562

[ประกาศรายชื่อ]ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 36 ประจำปี งบประมาน 2563

เอกสารโครงการ ปรับปรุง ล่าสุด  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อ   ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งต้นสังกัด ดาวน์โหลด  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล IS ดาวน์โหลด

คู่มือประกอบการอบรม ดาวน์โหลด