College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม ผู้ช่วย.สสอ
03 เมษายน 2561

ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ฯ จากวันที่ 25-27 เมษายน 2561

เป็นวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561และจะมีหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการอบรมโดยตรงกลุ่มที่ 1 จำนวน 152คน

สำหรับ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมที่เหลือจะมีหนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรมในกลุ่มต่อไป

ตามลำดับ