College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28
01 มีนาคม 2561

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารและดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีพัฒนาการด้านการบริหารและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับเพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker)  สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กระทรวงสาธารณสุข จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานตามที่ได้รับตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะของชุมชน

สามารถ สมัครได้ ที่นี่