College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32
01 มีนาคม 2561

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เป็นหลักสูตรหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ที่กระจายอยู่ในหน่วยงานสังกัดกรมต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายของกระทรวง
และผู้บริหารระดับสูงมากำหนดกลยุทธ์และกลวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร
โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการของข้าราชการในการเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สมัครได้ที่