College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(รพศ./รพท.)

ประเทศไทยเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การคมนาคม และวิทยาการต่างๆ  โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมาย อีกทั้งมีการแข่งขันกันทั้งระหว่างประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบการสาธารณสุขและปฏิรูปการสาธารณสุข ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมี 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2575 ซึ่งปัจจุบันประชากรไทยมีความเลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงระบบสุขภาพ จึงได้ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  และให้ความสำคัญด้านการปฏิรูปกำลังคนด้านสาธารณสุขเป็นกรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนในระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ )  มีเป้าหมายในการสร้างเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก  โดยเน้นงานสำคัญ ๓ ประเด็น ประกอบด้วย การสร้างเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีเน้นการดำเนิน การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนโดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพ รวมทั้งเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขครอบครัว เพื่อให้ทุกครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายเพื่อ ๑)การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่อง ๒) การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน ใน 4 เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคน การผลิตบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่านี้มีผลต่อบทบาทและพันธกิจของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง  ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข  สมาคมนักบริหารสาธารณสุขและชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเห็นความสำคัญของการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น โดยการพัฒนานักบริหารโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารสุข และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลที่สูงขึ้นให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อได้รับตำแหน่งและสามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีสมรรถนะสูงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้ สมาคมนักบริหารสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการ กำกับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น